Členové školské rady

Mgr. Leona Šponarová pedagogický sbor předseda školské rady
Miroslava Dekařová rodiče člen školské rady
Mgr. Renata Černíková zřizovatel člen školské rady

Zápis ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY 

konaného dne 25. 10. 2023 

Přítomni:  

Zástupce zřizovatele školy: Mgr. Černíková  

Zástupce zákonných zástupců: M. Dekařová 

Zástupce školy: Mgr. Šponarová 

 

Program:  

 • zahájení – přivítání všech přítomných 
 • projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2022/2023 
 • roční plány školy 
 • čerpání financí z operačního programu JAK, NOP 
 • různé 
 • diskuze 
 • závěr 

 

 1. Školská rada projednala a schválila výroční zprávu č. j. SpZSKr 547/2023 všemi hlasy. 

 

 1. Členky rady byly seznámeny s následujícími ročními plány pro školní rok 2023/2024: 

plán metodického sdružení český jazyk, matematika, pracovní vyučování 
plán výchovného poradce 
plán zdravé školy 
plán environmentální výchovy 
minimální preventivní program 
plán školního vzdělávacího programu 
plán školní družiny 
      Všechny tyto plány jsou přístupné veřejnosti na internetových stránkách naší školy. 

 

 1. Mgr. Šponarová informovala přítomné o čerpání financí z operačního programu JAK a NOP.  

 

 1. Různé: 
 • seznámení s počty žáků, personálním obsazením školy (26 žáků, 11 pedagogických pracovníků, z toho 5 asistentů pedagoga, 1 vychovatelka ŠD) 
 • od 1. 9. 2023 zahájení výuky dle nové informatiky 

 

 1. Diskuze:

– dokončovací práce před školou 

– modernizace učeben 

 

Závěr: příští setkání se uskuteční v měsíci květnu 2024  

Zapsala Mgr. Leona Šponarová 

Zápis ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY  

konaného dne 7. 6. 2023  

Přítomni: Mgr. Černíková, Mgr. Šponarová, M. Dekařová 

 

Program: seznámení s novým ŠVP  

příležitosti školy – granty, projekty 

modernizace školy 

seznámení s počty žáků na školní rok 2023/2024 

akce, projekty školy 

 

 

 1. Členky rady byly seznámeny s novým ŠVP č.j. SpZSKr 277/2023 
 • platnost od 1.9.2023 
 • je přístupný veřejnosti na internetových stránkách naší školy 

 

 1. Granty, projekty  
 • ukončen projekt Šablony III ke dni 31.1.2023 
 • od 1. 2. 2023 zahájen nový projekt Šablony I OP JAK  

 

 1. Modernizace školy  
 • úprava terénu před budovou školy, budování odpočinkového místa, výměna vodovodních baterií, osvětlení 

 

 1. Seznámení s počty žáků v příštím školním roce 2023/2024, zápis do 1. ročníku 

 

 1. Seznámení s akcemi, aktivitami školy 

 

 

 

Zapsala Mgr. Leona Šponarová 

 

Zápis ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY

konaného dne 21. 9. 2022

Přítomni: Mgr. Černíková, Mgr. Šponarová, M. Dekařová

 

Program:        schválení výroční zprávy, školního řádu

                        seznámení s ročními plány školy

                        seznámení s počty žáků, personálním obsazením školy

                        příležitosti školy – granty, projekty

                        modernizace školy

 

 1. Školská rada schválila:
  výroční zprávu č. j. SpZSKr 458/2022
  školní řád č.j. SpZSKr 529/2022
 2. Členky rady byly seznámeny s následujícími ročními plány pro školní rok 2022/2023:
  plán metodického sdružení český jazyk
  plán metodického sdružení matematika
  plán metodického sdružení pracovní vyučování
  plán výchovného poradce
  plán zdravé školy
  plán environmentální výchovy
  plán minimální prevence
  plán školního vzdělávacího programu
  plán školní družiny
  Všechny tyto plány jsou přístupné veřejnosti na internetových stránkách naší školy.
 3. Seznámení s počty žáků, personálním obsazením školy ve školním roce 2022/2023.
 4. Granty, projekty

Probíhá projekt Šablony III. Od 1. 2. 2023 zahájení projektu Šablony JAK.

 1. Modernizace školy

oprava komínu, nové schodiště a úprava terénu před budovou školy

 

Zapsala Mgr. Leona Šponarová

 

 

Jednání školské rady ze dne 23. 5. 2022

Přítomni: Mgr. Šponarová, Mgr. Černíková, M. Dekařová

 

 1. Modernizace školy:
 • proběhla rekonstrukce toalet pro žáky, pro vozíčkáře i se sprchou, pro zaměstnance, nová úklidová místnost, nové podlahové vytápění, nové osvětlení, dřevěné obložení, slavnostní otevření proběhlo dne 14. března
 • je zpracována projektová dokumentace na další modernizaci budovy, nového bezbariérového přístupu, výtahu, schodiště
 • připravuje se projekt modernizace odborných učeben (prostředky hrazeny z prostředků EU a Integrovaného regionálního operačního programu -IROP)

 

 1. Ekologie
 • úspěch v celostátní soutěži Recyklohraní – probíhala celoroční hra, do které se zapojilo celkem 1 668 škol a my jsme USPĚLI na krásném místě z celé ČR

+ v kraji je naše škola na 5. místě (jedná se o plnění úkolů, zajištění svozu vysloužilého elektra, mobilů, baterií) – získán poukaz v hodnotě 3.000,- Kč na nákup v Kauflandu

 • pokračuje komunitní semínkovna v Městské knihovně Králíky, jsme inspirací pro ZS v Červené Vodě
 • proběhlo vzdělávání pedagogického sboru na téma místně zakotvené učení – praktické nápady na aktivity se žáky v přírodě (smyslové vnímání, badatelská výuka, …)
 • sbíráme starý elektroodpad, mobilní telefony, sušíme pomerančovou kůru
 • v únoru jsme byli za zvířátky v lese – krmení nasbíranými kaštany v rámci pracovního vyučování, jablky, mrkví)
 • uskutečnil se Den Země – úklid okolí školy
 • pečovali jsme o ptáčky v zimě
 • pokračujeme ve vermikompostování
 • pečujeme o školní pozemek, pěstujeme zeleninu, daří se nám i melouny
 • spolupracujeme se společností K.O.T.V.A. (již několikaletá spolupráce při žádostech o finanční příspěvky z rozpočtu Pardubického kraje na environmentální výchovu a vzdělávání žáků naší školy – letos 9.100,- Kč na vzdělávání sborovny, 18.200,- na Ekotýden)
 • prezentace školního projektu Bylinky na workshopu Místně zakotvené učení (SEVER Horní Maršov, 4. 5. 2022 on line)
 • poskytnutí popisu dvou projektů naší školy (Bylinky, Den bez aut) pro nově vznikající příručku Místně zakotvené učení (SEVER Horní Maršov)

 

Čeká nás:

 

 • Ekologický týden:
 • ekovýchovný jednodenní pobyt v Ekocentru Paleta v Oucmanicích
 • návštěva Archeoparku Všestary
 • Den řemesel
 • Stezka Ferdy mravence – aktivity zaměřené na spolupráci žáků
 • návštěva muzea finančnictví, pro které zpracováváme pracovní listy do interiéru i exteriéru
 • tvorba vycházkové trasy s úkoly pro veřejnost
 • Smyslové vnímání přírody
 • obnova hřbitova odpadků

 

 

 1. Prevence rizikového chování
 • 1x za měsíc probíhají třídnické hodiny
 • proběhlo školení školního metodika prevence – Workshop – Chování náročné na péči u osob s PAS
 • čeká nás dvoudenní projekt Dny sportu a her 2 na Pastvinách, podpořeno Pardubickým krajem částkou 16.000,- Kč (turistika, zážitkový program ve Sport areálu České Petrovice, sportovní hry)

 

 1. Sportovní akce
 • Mezinárodní sportovní hry v Lanškrouně – získali jsme 1. místo v kategorii chlapci 8 – 12 let
 • čeká nás Paralympiáda v Pardubicích

 

 1. Projekt Učíme se nově (Šablony III) – Operační program – Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • využití ICT ve vzdělání
 • 4 projektové dny – keramika (vánoční, velikonoční tvoření)
 • doučování z AJ, Čj – logopedie
 • klub deskových her a zábavné logiky
 • byla zpracována monitorovací zpráva č.1
 • ukončení projektu k 30.6.2023
 • škola se zapojí do nového projektu v rámci OP JAK

 

 1. Doučování žáků z matematiky, českého jazyka
 • realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování)
 • financováno Evropskou unií – Next Generation EU

 

 1. Školní družina
 • soutěž Mistři dílny
 • čertovské kolo štěstí
 • karneval
 • velikonoční diskotéka
 • batikování triček na sportovní hry – velký úspěch

 

čeká nás:         přespávání ve ŠD

                       dětský den

 

 1. Spolupráce s rodiči
 • sběr starého elektroodpadu, mobilních telefonů, sušení pomerančové kůry
 • opět rodičovské schůzky (ve třech – učitel, rodič, žák)

 

 1. Vzdělávání pedagogického sboru
 • vzdělávání sborovny:
  • EVVO – Místně zakotvené učení
  • Autismus – Zvládání chování náročné na péči a rozvoj sociálních dovedností u dětí s PAS – Jaromíra Staňková
 • pravidelné měsíční setkávání výchovných poradců, preventistů rizikového chování on line
 • vzdělávání výchovné poradkyně v rozsahu 100 h – poradenské dovednosti
 • vzdělávání ředitele v oblasti spisové služby

 

 1. Prezentace školy:

Králický zpravodaj, Školní bravíčko

 • jednání s králickou kronikářkou o prezentaci školních aktivit, které mají přesah na celé město

 

 

 1. Další aktivity školy:

 

 • čeká nás návštěva radního Pk kraje pana Kozla v naší škole (seznámení s výsledkem přestavby, seznámení s dalšími potřebnými investice a vybavením školy – vzhledem k BOZ je nutné rekonstruovat schodiště)
 • byla vydána 3 čísla školního časopisu Školní Bravíčko (tištěné pro žáky, na cz, v knihovně Králíky), pracujeme na posledním čísle v tomto školním roce
 • proběhla vánoční a velikonoční výstava v knihovně
 • navštěvovali jsme každý měsíc městskou knihovnu, vždy v úterý probíhaly čtenářské dílny
 • uskutečnily se exkurze starších žáků v OU Žamberk, SOU Dolní Lipka
 • žáci dostávali svačinky 1x v týdnu (ovoce, zeleninu, mléčné výrobky)
 • obědy – v rámci potravinové pomoci žákům, ve spolupráci s ÚP Králíky
 • spolupráce s MAP Orlicko
 • ŠVP – dle nového s inovovanou výukou ICT budeme učit od 1.9.2023

 

 

 

Jednání školské rady ze dne 11. 11. 2021

Přítomni: Mgr. Šponarová, Mgr. Černíková, M. Dekařová

 

 1. Změna členství ve školské radě
 • zástupce rodičů – paní Miroslava Dekařová (volby v měsíci červnu)

 

 1. Schválení jednacího řádu školské rady
 • schválen všemi hlasy

 

 1. Volba předsedy ŠR
 • navržena pí. Šponarová
 • zvolena všemi hlasy

 

 1. Schválení výroční zprávy 2020/2021
 • výroční zpráva schválena všemi hlasy

 

 1. Změny v RVP
 • na základě nového RVP byly provedeny změny ve stávajícím ŠVP – zredukovány výstupy a učivo dle RVP ZV, na zpracování učiva informatiky stále pracujeme z důvodu velké náročnosti pro naše žáky
 • dle nového ŠVP začneme učit nejdříve v roce 2022, nejpozději 2023

 

 1. Seznámení se školním řádem č.j. SpZSKr 161/2020

 

 1. Počty: žáci – 26 – nově přistoupilo 6 žáků (do 1., 3., 4. a 5. ročníku, do 1. a

       ročníku speciální třídy)

pedagogičtí pracovníci – 6 + 1 vychovatelka školní družiny

pedagogičtí asistenti – 5

 1. Nová autistická třída pro 4 žáky

 

 1. Zájmové kroužky
 • Logopedie hrou
 • Deskové hry
 • Doučování AJ

 

 1. Projekt EU Učíme se hrou – šablony III
 • od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023
 • celková částka 233.426,- Kč
 • proběhnou tyto aktivity:
 • využití ICT techniky a ICT technika ve výuce
 • klub deskových her a zábavné logiky
 • doučování žáků (anglický jazyk, jazyková a komunikační výchova)
 • projektový den
 • cílem projektu je zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole
 • vzdělávání pedagogů celé sborovny – Vedení třídnických hodin, Psychohygiena
 1. Prevence rizikového chování
 • vytvořen nový minimálně preventivní program (dle vyhodnocení minulého programu a potřeb školy)
 • probíhají výchovné skupiny u problémových žáků dle potřeby (porušování školního řádu, žádné vážné přestupky na škole nebyly řešeny)
 • stanoveny konzultační hodiny pro žáky i rodiče, konzultace pro učitele dle potřeby
 • schránka důvěry
 • akce – září:
 • dvoudenní projekt Správná cesta 2 – pobyt na chatě U Slona na Dolní Moravě, realizovány 2 interaktivní programy (pro 1. a 2. stupeň) lektorkami z Krajského centra primární prevence v Ústí nad Orlicí, tvorbě třídních pravidel, společným hrám na rozvoj vzájemné pomoci a spolupráce mezi žáky. Tento projekt finančně podpořen Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč
 • červen: dvoudenní sportovně turistický pobyt v Pastvinách, který byl finančně podpořený Pardubickým krajem (12.000,- Kč)

 

 1. Zdravá škola (projekt podporující zdraví ve školách)
 • byli jsme úspěšní ve 4. inovaci a získali titul na období roku 2021 – 2025
 • zaměřeno na pohodu prostředí školy, zdravé učení, otevřené partnerství

 

 1. Ekologické akce
 • schůzky ekotýmu, ekopolicie (kontrola třídění ve třídách)
 • plnění úkolů z Recyklohraní (za získané body po splnění úkolů nákup vánočních dárků pro žáky)
 • sběrové aktivity v průběhu školního roku (elektro, baterie, mobilní telefony, kůra,…)
 • cesta za lesními skřítky – naše škola připravila pro své žáky i pro širokou veřejnost dobrodružnou cestu za lesními skřítky, při které se plnily vědomostní úkoly, na konci je čekalo překvapení
 • spolupráce s MAP Orlicko
 • proběhlo vzdělávání pro pedagogy jiných škol zaměřené na čtenářské dílny (kladné hodnocení)
 • projektové dny pro volbu povolání v SOU Dolní Lipka
 • Nesvadbová je členkou týmu pro čtenářskou gramotnost
 • spolupráce s z.s. KOTVA
 • pokračování v Semínkovně ve spolupráci s Městskou knihovnou Králíky
 • prezentace na webových stránkách Pk klickevzdelani.cz, na www.ekosveta.cz, v regionálním tisku, Králickém zpravodaji, našich webových stránkách, facebooku školy, ve školním časopisu

 

 

 1. Celostátní projekt „Cena Ď“ – pokračování v celostátním kole
 • poděkování Městské knihovně v Králíkách za spolupráci s námi – téměř 20 let
 • knihovna již zvítězila v krajském kole (9 nominovaných v Pk)
 • postup do celostátního kola – slavnostní vyhlášení na Nové scéně Národního divadla v Praze v říjnu – velký úspěch – 1. místo za oblast kultury a školství (nezávislé hodnocení 2 Kolégií – krajského, tak i celostátního, bez vzájemného ovlivňování, rozhodlo shodně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 1. Školní družina
 • letos celoroční hra Lesní skřítci
 • výroba lesních skřítků nejen pro naši školu, ale i širokou veřejnost, jejich instalace v lese u Amálky, informování veřejnosti o možnosti využití
 • získali jsme sponzorský dar ve formě hraček do ŠD

 

 1. Spolupráce s rodiči
 • týdenní plány (seznam učiva, domácí úkoly, akce školy)
 • sběr vysloužilých spotřebičů, baterií, mobilních telefonů, sušené pomerančové a citronové kůry

 

 1. Další aktivity školy:
 • Světový den první pomoci na náměstí v Králíkách – pořadá Český červený kříž Ústí nad Orlicí
 • pravidelné měsíční návštěvy knihovny (1x v měsíci)
 • pokračují čtenářské dílny (každé úterý)
 • zapojení do celostátního projektu Mléko a ovoce do škol – 1x za týden
 • obědy pro žáky – v rámci potravinové pomoci žákům (hrazeno z prostředků EU), ve spolupráci s ÚP Králíky
 • hledání sponzorů – získali jsme šňůry, provazy na PV

 

 1. Čeká nás:
 • připravuje se číslo školního Bravíčka
 • sportovní hry v Lanškrouně
 • výroba vánočních výrobků – vánoční výstava v knihovně, vánoční jarmark na náměstí
 • žádosti o finanční příspěvky z Pk na ekologii (prostřednictvím KOTVA), na prevenci zdravého životního stylu
 • společné vzdělávání celé sborovny na téma autismus a BOZ

 

 

 1. Modernizace školy:
 • proběhne rekonstrukce toalet pro žáky, zaměstnance školy, úklidové místnosti, sprch v hlavní budově školy po schválení radou Pk 22. 11. 2021
 • příští školní rok se bude připravovat projekt na modernizaci odborných učeben (prostředky hrazeny z prostředků EU a IROP)

 

 1. Komunita Králík
 • přispění naší školy – účast na jarmarku, výstavy, nově letní výstavy, prezentace na facebooku (hodně sledujících), semínkovna, skřítci, knihovna

Příští setkání – jaro 2022

 

Mgr. Leona Šponarová 

Přítomni: pí. Šponarová, pí. Pokójová, pí. Černíková online

 

 1. Akce prevence sociálně patologických jevů
 • Dvoudenní projekt Den sportu a her na Pastvinách, podpořeno Pardubickým krajem částkou 12 000,- Kč a finančními prostředky školy, žáky
 • Pokračovaly měsíční odpovědi na anketní otázky + schránka důvěry

 

 1. Ekologické akce
 • Úspěch v krajské ekologické soutěži Zelený ParDoubek v kategorii Speciálních škol – 1. místo (spolu se sedmi školami z celého Pk jsme získali nejvyšší ocenění – titul „Škola s mimořádně dobrou úrovní environmentální výchovy“)
 • Za zvířátky do lesa s myslivcem – krmení lesní zvěře (nasbírané kaštany v rámci pracovního vyučování, jablka, mrkev, které přinesli žáci)
 • Schůzky ekotýmu, ekopolicie (kontrola třídění ve třídách)
 • Spolupráce s MAP Orlicko
 • 5. proběhly 2 ukázkové hodiny výuky čtení – přenos online pro učitele ostatních škol (kladné hodnocení)
 • nabídka workshopu na tvoření
 • únor – vznik „Semínkovny“ ve spolupráci s Městskou knihovnou Králíky – vytvoření pytlíčků, plnění semínky, vytvoření boxu, instalace v knihovně pro všechny zájemce, možnost výměny s jinými dárci (informováno též v Orlickém deníku, stránkách školy, facebooku školy, stránkách knihovny)
 • Ekologický týden zaměřený na bylinky:
 • ekovýchovný jednodenní pobyt v Oucmanicích (program bylinky, malování hlínou)
 • sběr bylin, zjišťování informací o bylinkách, jejich sušení,
 • výroba sirupů (např. smrkový, meduňkový, jitrocelový), pampeliškový med
 • výlet do Velkých Losin – zámek, muzeum ručního papíru a termální koupaliště
 • Den řemesel
 • Stezka Ferdy mravence – aktivity zaměřené na spolupráci žáků
  • projekt podpořen finančním příspěvkem 17 000,- Kč z Pardubického kraje
  • zpracován ve spolupráci se spolkem K.O.T.V.A
 •  

 

 1. Další aktivity školy:
 • Klub zábavné logiky a deskových her
 • Projekt Čarodějnice v 1. – 4. roč. – výuka zaměřená na toto téma
 • Zápis do 1. ročníku (3 žáci)
 • Návštěva radního Pk kraje pana Kozla v naší škole (zaměřena na potřebné investice a vybavení školy)
 • Vydání 4 čísel školního časopisu Školní Bravíčko (tištěné pro žáky, na zpskraliky.cz, v knihovně Králíky)
 • Od května už jen krátce pravidelné měsíční návštěvy knihovny
 • Úterní čtenářské dílny v hodinách ČaLv
 • Projekt Mléko a ovoce do škol – 1x za týden + ochutnávky mléčných výrobků v měsíci květnu a červnu
 • Obědy – v rámci potravinové pomoci žákům, ve spolupráci s ÚP Králíky
 • Výroba velikonočních a letních výrobků – výstavy v knihovně, za sklem dveří naší školy, na facebooku

 

 1. Uzavření školy – karanténa + distanční výuka od 26.2. – 12.4.2021
 • Výuka probíhala prostřednictvím individuálních telefonických konzultací dle pravidelného rozvrhu každý den, s některými žáky formou videohovorů (vyučující volají žákům – seznamují je s novým učivem, zadávají samostatnou práci na další den, následná kontrola, společné čtení ze slabikářů, práce s učebnicí, kontrola, zkoušení)
 • Prezentace, pracovní listy na vyučovací předměty předány vytištěné nebo zasílány mailem
 • Využívání komunikačního e-mailu: zspredakce@seznam.cz

 

 1. Ukončení projektu EU – šablony II

 

 1. Spolupráce s rodiči
 • Sběr starého elektroodpadu, mobilních telefonů, sušení pomerančové kůry

 

 1. Školní družina
 • Projektový den s paní keramičkou
 • Námořnický Den dětí

 

 1. Modernizace školy:
 • Proběhla výměna osvětlení ve 2 třídách
 • Rekonstrukce střechy včetně hromosvodu

 

 1. Požadavky školy:
 • Fasáda, toalety pro žáky, podlaha v tělocvičně

 

 1. Nové volby do školské rady – zástupce rodičů
 • V měsíci červnu

 

Příští setkání – podzim 2021

 

Mgr. Leona Šponarová

 

 

 

Přítomni: pí. Šponarová, pí. Pokójová, pí. Černíková online

 1. Změna členství ve školské radě
 • a místo zástupce rodičů postoupila pí. Pokójová, která byla zvolena jako náhradnice ve volbách dne 5. 1. 2018 (dcera dosavadní zástupkyně rodičů ukončila na naší škole docházku)

 Schválení výroční zprávy

 • Výroční zpráva schválena všemi hlasy
 1. Projednání nového ŠVP č.j. SpZSKr 157/2020
 • Schváleno všemi hlasy

 Seznámení se školním řádem č.j. SpZSKr 161/2020

 Počty: žáci – 24 – nově přistoupili 2 žáci do 1. ročníku

pedagogičtí pracovníci – 5 + 1 vychovatelka školní družiny

pedagogičtí asistenti – 4

 1. Zájmové kroužky
 • Logopedie hrou
 • Deskové hry
 • Doučování AJ
 1. Uzavření školy – distanční výuka od 2.11. – 16.11.2020
 • Výuka je povinná
 • Žáci dostávají týdenní plán na 14 dní
 • Prezentace, pracovní listy na vyučovací předměty předány vytištěné nebo zaslány mailem
 • Pravidelná konzultace s učiteli dle rozvrhu (učitelé volají žákům – kontrolují splnění úkolu, vysvětlují, čemu nerozumí, seznamují s novým učivem, čtou ze slabikářů, zkouší)
 • Individuální konzultace dle domluvy s učitelem
 • Využívání komunikačního e-mailu: zspredakce@seznam.cz
 1. Akce prevence sociálně patologických jevů
 • Dvoudenní projekt Správná cesta – věnovaný kyberšikaně a vzájemným vztahům ve třídě, v kolektivu (dva programy vedené pracovnicemi PPP Ústí nad Orlicí), podpořeno Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč a finančními prostředky školy, žáky
 • Den v přírodě – zaměřený na pohybovou aktivitu žáků, rozvoj spolupráce
 • Výlet do zábavního parku Mirakulum v Milovicích
 • Měsíční odpovědi na anketní otázky
 • Schránka důvěry
 1. Projekt EU – šablony II – pokračování
 • Vzdělávání pedagogů (celá sborovna – Vedení třídnických hodin a psychohygiena – přesunuto na prosinec, Matematika – přesunuto)
 • Využití ICT techniky a ICT technika ve výuce
 • Projektový den ve školní družině
 • Doučování AJ
 • Klub deskových her
 1. Ekologické akce
 • Ekologický týden:
 • ekovýchovný dvoudenní pobyt v Oucmanicích
 • badatelská výuka v lese
 • smyslové vnímání přírody
 • Den řemesel
  • projekt podpořen finančním příspěvkem 20 000,- Kč z Pardubického kraje  
 • Návštěva biofarmy na Dolní Hedeči
 • Den otevřených dveří na Králickém Sněžníku – starší žáci výstup na Králický Sněžník, mladší žáci – aktivity, ukázky
 • Schůzky ekotýmu, ekopolicie (kontrola třídění ve třídách)
 • Spolupráce s MAS Orlicko
 • proběhla analýza potřeb naší školy – zájem o ICT vzdělávání celého sboru zaměřené na vedení distanční výuky skupinovou formou vzdělávání
 • vzdělávání pro pedagogy jiných škol (čtenářské dílny) – přesunuto na jaro
 • nabídka workshopu na tvoření
 • Iniciování vzniku „Semínkovny“ ve spolupráci s Městskou knihovnou Králíky – pytlíkování semínek ve škole, vytvoření boxu v knihovně k jejich nabídnutí všem zájemcům, možnost výměny s jinými dárci
 • Spolupráce s z.s. KOTVA
 1. Další aktivity školy:
 • Halloween ve škole – dvoudenní celoškolní projekt (zjišťování informací o státech, ve kterých se svátek slaví a jak – jejich prezentace, básničky, strašidelné úkoly, haloweenské občerstvení)
 • Světový den 1. pomoci – na náměstí v Králíkách, pořadatel ČČK
 • Pravidelné měsíční návštěvy knihovny
 • Pokračují čtenářské dílny (každé úterý)
 • Zapojení do celostátního projektu Mléko a ovoce do škol – 1x za týden
 • Obědy – v rámci potravinové pomoci žákům, ve spolupráci s ÚP Králíky
 • Výroba vánočních výrobků
 1. Celostátní projekt „Cena Ď“
 • Poděkování Městské knihovně v Králíkách za spolupráci s námi – téměř 20 let
 • Slavnostní vyhlášení na radnici v Jihlavě – knihovna zvítězila z devíti nominovaných v Pk
 • Účast na celostátním vyhlášení Ceny Ď na Nové scéně Národního divadla v Praze – zrušeno z důvodu pandemie     
 1. Školní družina
 • Projektový den – čeká nás Modelování z keramiky
 1. Spolupráce s rodiči
 • Tvořivé dílny pro rodiče (vánoční, velikonoční)
 • Distanční výuka – časté telefonické konzultace, intenzívní spolupráce
 1. Požadavky školy:
 • Fasáda, toalety pro žáky, podlaha v tělocvičně

 

Příští setkání – jaro 2021

Mgr. Leona Šponarová

 

Přítomni: pí. Černíková, pí. Prausová, pí. Šponarová

 1. Schválení výroční zprávy
 • Výroční zpráva schválena všemi hlasy
 1. Seznámení se školním řádem č.j. 129/2019
 1. Počty: žáci – 27 – nově přistoupil 1 žák

pedagogičtí pracovníci – 5 + 1 vychovatelka školní družiny

pedagogičtí asistenti – 5

 1. Zájmové kroužky
 • Logopedie hrou
 • Deskové hry
 • Doučování AJ
 1. Nové webové stránky naší školy + naše škola na facebooku (je zde více fotografií)
 1. Projekt EU – šablony II
 • pokračování i letos – vzdělávání pedagogů, vzájemná spolupráce pedagogů, využití ICT techniky, ICT technika ve výuce, projektový den ve školní družině, doučování AJ, klub deskových her
 1. Akce prevence sociálně patologických jevů    
 • Projekt Sport je prima II
 • Dvoudenní projekt Spolu je nám fajn! III – zaměřený na rozvoj dobrých a kamarádských vztahů ve třídních kolektivech, dva programy pro starší a mladší žáky vedené pracovnicemi PPP Ústí nad Orlicí – podpořeno Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč a finančními prostředky školy, žáky
 • Měsíční odpovědi na anketní otázky
 1. Ekologické akce
 • Proběhl projekt Den v přírodě
 • Září výlet do zábavního parku Mirakulum v Milovicích – odměna za 1. místo v celostátní soutěži Přeměna odpadů na zdroje, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, veškeré náklady financovala společnost EKO-KOM, a. s., sponzor soutěže
 • 2. část výhry uskutečněna na sportovním areálu v Králíkách – program lektorů společnosti EKO-KOM, a.s. + atrakce zaměřené na správné třídění odpadu
 • Dále se uskutečnil dvoudenní projekt Den bez aut – jak žáci cestují do školy, výhody x nevýhody jednotlivých druhů dopravy, simulační hra, mapování tras, nebezpečných míst – zaslána zpráva na radnici
 • Dvoudenní vzdělávání pedagogů v SEV SEVER Horní Maršov
 • Sběrové aktivity v průběhu školního roku – spolupráce s rodiči (papír, elektro, baterie, mobilní telefony, kůra,…)
 • Schůzky ekotýmu, ekopolicie (kontrola třídění ve třídách)
 • Spolupráce s MAS Orlicko – prezentace projektu, workshop, vzdělávání pro ostatní pedagogy, nabídka kroužku
 • Spolupráce s z.s. KOTVA
 1. Další aktivity školy:
 • Cvičný poplach, návštěva hasičů ve škole
 • Sportovní hry v Lanškrouně – 1. místo¨4. ročník Memoriálu četaře Arnošta Hrada – účast mladších a starších žáků
 • Pravidelné měsíční návštěvy knihovny
 • Pokračují čtenářské dílny (každé úterý)
 • Vydáno 1. číslo školního časopisu
 • Zapojení do celostátního projektu Mléko a ovoce do škol – 1x za týden
 • Obědy do školy
 • Den otevřených dveří SOU Dolní Lipka – 9. ročník

Uskuteční se:

 • Exkurze OU Žamberk – 9. ročník
 • Vánoční výstava – Městská knihovna Králíky
 • Vánoční jarmark v Králíkách
 • Vánoční trhy v Polsku
 1. Školní družina
 • Projektový den – Modelování z keramiky
 1. Recyklohraní 
 • Plní se 4 úkoly v průběhu školního roku
 • 1. již splněn – zpracování recyklačního zpravodaje
 • Nákup vánočních dárků pro žáky, vybavení do školní družiny splněním úkolů – získáním bodů na výběr odměn
 1. Dokončení specializačního studia metodika prevence (na konci školního roku 2018/19)
 1. Spolupráce s rodiči
 • Vánoční dílna
 • Třídní schůzky (ve třech – rodič, žák, učitel)
 •  
 1. Škola převedena do majetku Pardubického kraje, nákup nových kotlů, hlavic
 1. Požadavky školy:
 • Fasáda, toalety pro žáky, podlaha v tělocvičně

Příští setkání – jaro 2020

Příští voly – podzim 2020

Mgr. Leona Šponarová

  

Přítomni: Pí. Černíková, pí. Prausová, pí. Šponarová

 1. Informace o získání finančních prostředků z projektu OPVVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II, který je realizován od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021.
  V rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií proběhnou tyto aktivity:
 • Vzdělávání pracovníků ZŠ a ŠD
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti)
 • Zapojení ICT technika do výuky
 • Využití ICT ve vzdělávání
 • Klub pro žáky ZŠ (Klub deskových her a zábavné logiky)
 • Doučování žáků ZŠ (anglický jazyk)
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol v rámci ŠD
 • Projektový den v ŠD
 1. Počty žáků – stav nezměněn (41)

          pedagogických pracovníků – stav nezměněn (5)

          pedagogických asistentů – 1 asistent ukončil pracovní poměr (5)

 1. Časopis Školní Bravíčko
  • Vydána 3 čísla
  • Distribuce: žákům domů, do knihovny, muzea, na Městský úřad Králíky –

p. starostovi a vedoucímu odboru školství

3) Spolupráce s rodiči

– vánoční a velikonoční dílna, třídní schůzky (ve třech – rodič, žák, učitel)

4) Ekologická výchova ve škole

a) Recyklohraní (školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení)

– plnění úkolů, sbírání bodů (nákup dárků všem žákům školy na Vánoce)

b) Vermikompostování

                – chov kalifornských žížal. Objednali jsme si vermikompostér, žížalí násadu.

Žížaly se krmí zbytky ovoce (ohryzky od jablek), slupkami od brambor a zeleniny (z našeho vaření ve školní kuchyňce), čajovými sáčky, zbytky rostlin. Měla by vzniknout kvalitní zemina a žížalí čaj, který budeme přidávat do zálivky pokojových rostlin.

c) projekt Za zvířátky do lesa s myslivci

d) Den Země – úklid okolí školy

d) projekt Sovy – návštěva Sovího království v Králíkách, ve škole práce ve skupinách – zjišťování a zpracování informací, film Soví strážce

e) sběr pomerančové kůry (odvoz v květnu), papíru, starých elektrospotřebičů, mobilů, baterií

f) schůzky ekotýmu – 1x za měsíc (kontrola třídění odpadu ve třídách, chodbě)

g) ekologický pobyt žáků v Oucmanicích

 1. Kroužky – logopedie hrou + nově doučování z AJ
 1. Prevence sociálně patologických jevů

– projekt Spolu je nám fajn – získáno z Pk 10 000,- Kč

  • Projekt Sport je prima – získána částka 15 000,- Kč
 1. Příští setkání – podzim 2019
  • Odeslat výroční zprávu pí. Černíkové

Zapsala: Mgr. Leona Šponarová

Přítomni: Pí. Černíková, pí. Prausová, pí. Šponarová

 1. Schválení výroční zprávy

Výroční zpráva byla schválena všemi hlasy

 1. Schválení školního řádu č. j. 129/2018 všemi hlasy
 1. Informace o akcích koly:

Dvoudenní projekt 100 let v našem městě

Návštěvy knihovny

Čtenářské dílny – novinka

Školní časopis

Sportovní hry v Lanškrouně

Plavecký výcvik pro žáky 1. stupně

Sběrové aktivity – spolupráce s rodiči (papír, elektro, baterie, mobilní telefony, kůra,…)

 1. Změna počtu zaměstnanců
 1. Zpráva o výsledku české školní inspekce z měsíce května
 1. Vznesení požadavku na převod budovy školy z majetku Města Králíky na Pardubický kraj
 1. Příští setkání – jaro 2019

Zapsala: Mgr. Leona Šponarová

Přítomni: Pí. Černíková, pí. Prausová, pí. Šponarová

 1. Schválení výroční zprávy

Výroční zpráva byla schválena všemi hlasy

 1. Schválení školního řádu č. j. 129/2018 všemi hlasy
 1. Informace o akcích koly:

Dvoudenní projekt 100 let v našem městě

Návštěvy knihovny

Čtenářské dílny – novinka

Školní časopis

Sportovní hry v Lanškrouně

Plavecký výcvik pro žáky 1. stupně

Sběrové aktivity – spolupráce s rodiči (papír, elektro, baterie, mobilní telefony, kůra,…)

 1. Změna počtu zaměstnanců
 1. Zpráva o výsledku české školní inspekce z měsíce května
 1. Vznesení požadavku na převod budovy školy z majetku Města Králíky na Pardubický kraj
 1. Příští setkání – jaro 2019

Zapsala: Mgr. Leona Šponarová

Jednání rady, která se konala v měsíci listopadu 2020 a v červnu 2021, se uskutečnila za přítomnosti zástupkyň školy a rodičů, zástupkyně zřizovatele naší školy Pardubického kraje – online.

Došlo ke změně v členství – na začátku školního roku postoupila na místo zástupce rodičů paní Pokójová, která byla zvolena jako náhradnice ve volbách dne 5. 1. 2018. V měsíci červnu 2021 proběhly nové volby, zvolena byla paní M. Dekařová.

Členky rady schválily výroční zprávu za rok 2019/2020, Školní řád.

Dále byly členky seznámeny:

 • s novým ŠVP č.j. SpZSKr 157/2020
 • s bezpečnostními opatřeními realizovaná ve škole v souvislosti s onemocněním Covid-19.se školním řádem
 • s počty žáků ve škole, ve třídách, s počty pedagogických pracovníků, asistentů
 • se zájmovými kroužky (klub deskových her, logopedie hrou), s doučováním z anglického jazyka
 • s pravidly distanční výuky
 • s akcemi prevence sociálně patologických jevů – dvoudenní projekt Správná cesta – věnovaný kyberšikaně a vzájemným vztahům ve třídě, v kolektivu (dva programy vedené pracovnicemi PPP Ústí nad Orlicí), podpořeno Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč a finančními prostředky školy, žáky, Den v přírodě – zaměřený na pohybovou aktivitu žáků, rozvoj spolupráce, výlet do zábavního parku Mirakulum v Milovicích, dvoudenní projekt Den sportu a her na Pastvinách, podpořeno Pardubickým krajem částkou 12 000,- Kč a finančními prostředky školy, žáky, měsíční odpovědi na anketní otázky + schránka důvěry
 • s projekty EU – šablony II
 • s využitím ICT techniky a ICT technika ve výuce
 • s projektovým dnem ve školní družině – Modelování z keramiky, Námořnický den
 • s ekologickými akcemi: Ekologický týden – ekovýchovný dvoudenní pobyt v Oucmanicích, badatelská výuka v lese, smyslové vnímání přírody, Den řemesel, návštěva biofarmy – finanční příspěvek 20 000,- Kč z Pardubického kraje, Den otevřených dveří na Králickém Sněžníku, schůzky ekotýmu, ekopolicie, Za zvířátky do lesa s myslivcem, ekovýchovný jednodenní pobyt v Oucmanicích (program bylinky, malování hlínou), projekt Bylinky – sběr bylin, zjišťování informací o bylinkách, jejich sušení, výroba sirupů, medu, výlet do Velkých Losin – zámek, muzeum ručního papíru a termální koupaliště, Stezka Ferdy mravence – aktivity zaměřené na spolupráci žáků – projekt podpořen finančním příspěvkem 17 000,- Kč z rozpočtu Pardubického kraje
 • s úspěchem v krajské ekologické soutěži Zelený ParDoubek v kategorii Speciálních škol – 1. místo (spolu se sedmi školami z celého Pk jsme získali nejvyšší ocenění – titul „Škola s mimořádně dobrou úrovní environmentální výchovy“)
 • se spoluprací s MAP Orlicko – vzdělávání pro pedagogy jiných škol (přenos online 2 ukázkových hodin čtenářských dílen pro učitele ostatních škol (kladné hodnocení), nabídka workshopu na tvoření
 • s iniciováním vzniku „Semínkovny“ ve spolupráci s Městskou knihovnou Králíky – pytlíkování semínek ve škole, vytvoření boxu v knihovně k jejich nabídnutí všem zájemcům, možnost výměny s jinými dárci, instalace, článek v Orlickém deníku
 • se spoluprací s z.s. KOTVA
 • s projektem Halloween ve škole – dvoudenní celoškolní projekt (zjišťování informací o státech, ve kterých se svátek slaví a jak – jejich prezentace, básničky, strašidelné úkoly, haloweenské občerstvení)
 • s účastí na Světovém dnu 1. pomoci – akce ČČK na náměstí v Králíkách
 • s návštěvami knihovny (omezení z důvodu pandemie), s pokračováním čtenářských dílen (každé úterý)
 • se zapojením do celostátního projektu Mléko a ovoce do škol – 1x za týden
 • s nabídkou obědů v rámci potravinové pomoci žákům ve spolupráci s Úřadem práce Králíky
 • s projektem Čarodějnice v 1. – 4. ročníku
 • se zápisem do 1. ročníku
 • s návštěvou radního Pk kraje pana Kozla v naší škole (zaměřena na potřebné investice a vybavení školy)
 • s vydáním 4 čísel školního časopisu Školní Bravíčko
 • s výrobou vánočních, velikonočních, letních výrobků
 • s celostátním projektem „Cena Ď“ – poděkování Městské knihovně v Králíkách za spolupráci s námi – téměř 20 let, slavnostní vyhlášení se uskutečnilo na radnici v Jihlavě – knihovna zvítězila z devíti nominovaných v Pk, postup do celostátního kola
 • se spoluprací s rodiči – tvořivé dílny pro rodiče se z důvodu pandemie nemohly uskutečnit, informace o distanční výuce, o spolupráci, sběrem starého elektroodpadu, mobilních telefonů, sušení pomerančové kůry
 • s modernizací školy: výměna osvětlení ve 2 třídách, rekonstrukce střechy včetně hromosvodu
 • s dalšími požadavky školy na modernizaci prostor – fasáda, toalety pro žáky, podlaha v tělocvičně