Školní poradenské pracoviště

Poradenská služba je poskytována žákům a jejich zákonným zástupcům

Účelem poradenských služeb školy je přispívat zejména k:

  • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání,
  • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání,
  • prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, projevů různých forem rizikového chování, které předcházejí vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,
  • vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním,
  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin,
  • vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,
  • rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností  pedagogických pracovníků ve škole,
  • zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevenci jeho vzniku,
  • konzultační a poradenskou činnost pro rodičovskou a odbornou veřejnost ve věcech výchovy, vzdělávání, integrace a budování komunikační kompetence žáků s narušenou komunikační schopností.
Ředitel školy, zástupce ředitele školy    
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Spolupráce s poradenskými zařízeními
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
465631186 Po, St 7:00 – 7:45
Výchovný poradce    
Prevence školní neúspěšnosti
Kariérové poradenství
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci nadaní
465631186 Po 7:00 – 7:45
Út 7:00 – 7:45
Školní metodik prevence    
Prevence rizikového chování 465631186 Út 7:00 – 7:45
Po 7:00 – 7:45
Logopedický asistent    
Logopedická péče 465631186 Po – Pá 7:30 – 7:55