Sticky

Vyjadřujeme podporu Ukrajině a jejím občanům v těžké situaci. Cítíme s vámi

Na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci pravé části objektu školy

Lhůta pro podání do 14. června 2024 do 10:00 hodin 

Dnes do našeho města zavítal pan prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Přivítali jsme je a darovali jsme jim dárky z keramiky – klobouček, pítko pro ptáčky a věneček, které jsme vyrobili při pracovním vyučování. Děkujeme za setkání, máme nezapomenutelný zážitek.

Právě vyšlo nové číslo školního časopisu “ŠKOLNÍ BRAVÍČKO”

V průběhu 1. pololetí se dětem 1. a 2. stupně naší školy podařilo splnit dva úkoly z oblasti environmentální výchovy v rámci celostátního programu Recyklohraní. Při prvním úkolu „Po stopách plýtváka šatního“ se děti věnovaly tématu nadužívání textilu a obuvi, povídaly si také o zátěži na životní prostředí při jeho výrobě, přepravě a užívání. Vytvořily nový výrobek z použitého textilu. Druhý úkol „Co je dobré vědět o plastech a jejich rozumné spotřebě“ přiblížil dětem význam plastových obalů při balení potravin, nápojů a dalšího spotřebního zboží. Poukázalo se na vhodnost využívat opakovaně použitelné obaly a správnost třídění odpadků do kontejnerů.

Do konce roku na nás čekají ještě dva úkoly a splnění celoročního cíle na téma „Předcházení vzniku odpadů“. Naučíme se, jak neplýtvat potravinami a proč je to důležité,  jak zužitkovat potravinové zbytky. Využijeme kompost, humus z vermikompostéru na výživu rostlin.

V letošním školním roce se naše škola zapojila do dotačního programu „Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024“. Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI

Dne 19. září 2023 se žáci naší školy zúčastnili akce „Světový den první pomoci“ na Velkém náměstí v Králíkách. Seznámili se s činností a technikou Hasičského záchranného sboru Pk, Zdravotnické záchranné služby Pk, Policie ČR, Sboru dobrovolných hasičů, Horské záchranné služby Čenkovice, Vodní záchranné služby ČČK Pastviny a Celní správy ČR. Děti také viděly ukázky první pomoci, měly možnost vyzkoušet si například nepřímou srdeční masáž, ošetřit zlomeninu, popáleninu a jiné.

Děkujeme Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za pozvání.

Naše škola byla vybrána k zapojení do projektu Národního plánu obnovy – Podpora škol… Při realizaci projektu je nutná spolupráce s Národním pedagogickým institutem. Na realizaci projektu nám bylo přiděleno 390000,- Kč. Od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025 budou realizovány tyto aktivity:

B1 – Pedagogická intervence – doučování

B4 – Psychosociální intervence, podpora duševního zdraví dětí a žáků, preventivní programy – Tvořivá dílna

B7 – Zážitkový vzdělávací program pro žáky

Hned na začátku nového školního roku 2023/2024 jsme se všemi dětmi odjeli na dvoudenní adaptační pobyt do Českých Petrovic. Ve čtvrtek 6. září byly lektorkami z Krajského centra primární prevence z Ústí nad Orlicí realizovány interaktivní programy všeobecné prevence „Začátek“ pro starší a mladší žáky. Děti velmi dobře spolupracovaly a zapojovaly se do všech aktivit v průběhu celého pobytu. Zvládli jsme i krátkou procházku, opékání buřtů, návštěvu dětského hřiště a samozřejmě jsme se pobavili u stolních her. Zázemí nám poskytla Horská chata Na Rozcestí, kde o nás bylo opět velmi hezky postaráno. Moc děkujeme!

Tento projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč.

29. 8. proběhlo v naší škole vzdělávání pedagogických pracovníků pod vedením zkušených lektorů SEV SEVER Horní Maršov na téma Jak vytvořit quest. Zvolili jsme si téma Cesta víry. Nejdříve nás lektoři seznámili s podstatou místně zakotveného učení, interpretací místního dědictví, s tím, jak postupovat při tvorbě questu. Pak jsme si definovali cíl, ke kterému by měl quest směřovat, navrhli si trasu s jednotlivými zastaveními a vyrazili do terénu. Získali jsme prvotní nástřel, na kterém musíme dále pracovat. Pokud se nám quest podaří zpracovat, bude sloužit nejen našim žákům, ale bude poskytnut i králickým muzeím pro využití školám, návštěvníkům Králík.
SEVER Horní Maršov patří mezi průkopníky vzdělávání v oblasti místně zakotveného učení, se školou intenzivně spolupracoval při realizaci projektů na toto téma, byl odborným konzultantem při tvorbě Regionální čítanky.
Vzdělávací seminář byl finančně podpořen z rozpočtu Pardubického kraje prostřednictvím K.O.T.V.A., z. s. částkou ve výši 7740,- Kč. Děkujeme.

Konec školního roku již tradičně patří přespávání  se školní družinou. Nepřespávali jsme ve škole, ale na Dolní Moravě v apartmánu u Kholů. Pohoda a relaxace začala hned na zahradě, kde jsme obsadili trampolínu a houpačku. Ubytovali jsme se a zajeli si na pizzu. Vycházková zpáteční cesta byla plná dobrodružství a poznávání krásných míst na Dolní Moravě. Večer, když se setmělo, nás překvapily dvě bludičky. Nejdříve jsme se trošku báli, ale pak jsme poznali, že přicházejí v dobrém. Povídaly si s námi a přinesly nám svítící odměnu. Děkujeme všem za nezapomenutelný zážitek, všechno se nám moc líbilo!!!

Naše škola je již několik let zapojena do celostátního projektu Recyklohraní. Stejně jako vloni, i letos se zapojila do celoroční celorepublikové hry. Bylo splněno všech 5 vyhlášených úkolů, byl splněn celoroční cíl na téma odpady (v rámci něhož jsme uspořádali projekt na téma třídění a recyklace odpadů, navštívili třídičku odpadů, hráli hry na třídění odpadů, plnily úkoly z Ekoabecedy). Byly odevzdány k recyklaci mobily, baterie, drobné elektrospotřebiče. Celkem jsme nasbírali 4931 bodů a obsadili v Pardubickém kraji 4. místo, v celorepublikovém soutěžení jsme obsadili 29. místo. Byla nám zaslána poukázka v hodnotě 3000,- Kč na nákup v Kauflandu – využijeme ji na nákup vánočních dárků pro žáky – a odměnu v hodnotě 5000,- Kč bez DPH na tematickou exkurzi,  která se nějak váže k třídění, recyklaci, předcházení vzniku odpadů, udržitelnému způsobu života, klimatické změně, šetrné spotřebě vody nebo v širších souvislostech má environmentální zaměření. Příspěvek využijeme na vstupné či dopravu do konce dubna 2024.