Naše škola byla vybrána k zapojení do projektu Národního plánu obnovy – Podpora škol… Při realizaci projektu je nutná spolupráce s Národním pedagogickým institutem. Na realizaci projektu nám bylo přiděleno 390000,- Kč. Od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025 budou realizovány tyto aktivity:

B1 – Pedagogická intervence – doučování

B4 – Psychosociální intervence, podpora duševního zdraví dětí a žáků, preventivní programy – Tvořivá dílna

B7 – Zážitkový vzdělávací program pro žáky

Hned na začátku nového školního roku 2023/2024 jsme se všemi dětmi odjeli na dvoudenní adaptační pobyt do Českých Petrovic. Ve čtvrtek 6. září byly lektorkami z Krajského centra primární prevence z Ústí nad Orlicí realizovány interaktivní programy všeobecné prevence „Začátek“ pro starší a mladší žáky. Děti velmi dobře spolupracovaly a zapojovaly se do všech aktivit v průběhu celého pobytu. Zvládli jsme i krátkou procházku, opékání buřtů, návštěvu dětského hřiště a samozřejmě jsme se pobavili u stolních her. Zázemí nám poskytla Horská chata Na Rozcestí, kde o nás bylo opět velmi hezky postaráno. Moc děkujeme!

Tento projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč.

29. 8. proběhlo v naší škole vzdělávání pedagogických pracovníků pod vedením zkušených lektorů SEV SEVER Horní Maršov na téma Jak vytvořit quest. Zvolili jsme si téma Cesta víry. Nejdříve nás lektoři seznámili s podstatou místně zakotveného učení, interpretací místního dědictví, s tím, jak postupovat při tvorbě questu. Pak jsme si definovali cíl, ke kterému by měl quest směřovat, navrhli si trasu s jednotlivými zastaveními a vyrazili do terénu. Získali jsme prvotní nástřel, na kterém musíme dále pracovat. Pokud se nám quest podaří zpracovat, bude sloužit nejen našim žákům, ale bude poskytnut i králickým muzeím pro využití školám, návštěvníkům Králík.
SEVER Horní Maršov patří mezi průkopníky vzdělávání v oblasti místně zakotveného učení, se školou intenzivně spolupracoval při realizaci projektů na toto téma, byl odborným konzultantem při tvorbě Regionální čítanky.
Vzdělávací seminář byl finančně podpořen z rozpočtu Pardubického kraje prostřednictvím K.O.T.V.A., z. s. částkou ve výši 7740,- Kč. Děkujeme.

Konec školního roku již tradičně patří přespávání  se školní družinou. Nepřespávali jsme ve škole, ale na Dolní Moravě v apartmánu u Kholů. Pohoda a relaxace začala hned na zahradě, kde jsme obsadili trampolínu a houpačku. Ubytovali jsme se a zajeli si na pizzu. Vycházková zpáteční cesta byla plná dobrodružství a poznávání krásných míst na Dolní Moravě. Večer, když se setmělo, nás překvapily dvě bludičky. Nejdříve jsme se trošku báli, ale pak jsme poznali, že přicházejí v dobrém. Povídaly si s námi a přinesly nám svítící odměnu. Děkujeme všem za nezapomenutelný zážitek, všechno se nám moc líbilo!!!

Naše škola je již několik let zapojena do celostátního projektu Recyklohraní. Stejně jako vloni, i letos se zapojila do celoroční celorepublikové hry. Bylo splněno všech 5 vyhlášených úkolů, byl splněn celoroční cíl na téma odpady (v rámci něhož jsme uspořádali projekt na téma třídění a recyklace odpadů, navštívili třídičku odpadů, hráli hry na třídění odpadů, plnily úkoly z Ekoabecedy). Byly odevzdány k recyklaci mobily, baterie, drobné elektrospotřebiče. Celkem jsme nasbírali 4931 bodů a obsadili v Pardubickém kraji 4. místo, v celorepublikovém soutěžení jsme obsadili 29. místo. Byla nám zaslána poukázka v hodnotě 3000,- Kč na nákup v Kauflandu – využijeme ji na nákup vánočních dárků pro žáky – a odměnu v hodnotě 5000,- Kč bez DPH na tematickou exkurzi,  která se nějak váže k třídění, recyklaci, předcházení vzniku odpadů, udržitelnému způsobu života, klimatické změně, šetrné spotřebě vody nebo v širších souvislostech má environmentální zaměření. Příspěvek využijeme na vstupné či dopravu do konce dubna 2024.

I v letošním školním roce proběhla již tradiční celoškolní akce Ekologický týden. Odstartovala již v dubnu dvoudenním pobytem v Ekocentru Paleta Oucmanice, poněvadž se zde uvolnil termín (původně jsme měli zarezervovaný termín pobytu až v říjnu). Mladší žáci se ocitli v pravěku. Vcítili se do role pravěkých lidí, rozdělávali oheň, vařili z přírodnin, hráli pravěké hry. Starší žáci se učili šetřit energiemi, štípali a řezali dřevo, vyráběli punčochového hada k zabránění úniku tepla z místnosti. Všechny děti si pohrály s domácími zvířátky – kozami, oslem Amosem, králíčky, morčaty.

Ekologický týden pokračoval až v měsíci červnu. Ve spolupráci s Městským muzeem Králíky jsme zrealizovali badatelskou interaktivní výuku přímo v muzeu v části přírodovědné a historické, vyplňovali jsme badatelský list. Nejúspěšnější řešitelé získali ocenění přímo od ředitele muzea pana Michala Kosa.

Další aktivitou byl velice oblíbený Den řemesel. Žáci se dle zájmu rozdělili do řemeslných dílen, v průběhu dopoledne každý žák absolvoval činnosti ve dvou dílnách. Z jakých dílen si mohli vybrat? Pečení minipizzy a valašských frgálů, šití a malování tašek, malované dřevěné obrázky a obrázky se sádrovým srdíčkem, dárkové krabičky, přívěsky na klíče, sluneční hodiny.

V dalších dnech jsme se vypravili za poznáváním přírody kolem nás. V aktivitě Smyslové vnímání přírody si starší žáci připravili pro své mladší spolužáky jedenáct zajímavých úkolů zaměřených na jejich smysly. V prvním úkolu si žáci vyzkoušeli čich, v dalším se mohli přesvědčit, že pomocí přírodnin lze kreslit např. sluníčko, stromy, zvířata apod. Při další aktivitě si zahráli na netopýry a zkoušeli se orientovat pouze pomocí zvuku. Nechyběla zkouška hmatu, při které poznávali přírodniny. Poznávali zvuky jako např. praskání větví, šustění listů, ťukání kamínků,… zahráli si pexeso z přírodnin, vytvářeli obrázky z přírodnin, vytvářeli vůňový koktejl a mnoho dalšího. Na závěr čekal na všechny sladký poklad.

Stezka Ferdy mravence – práce všeho druhu vyžadovala spolupráci všech členů smíšeného týmu. Co všechno museli žáci zvládnout?

Chůzi na chůdách, přenášení kostek, nabírání vody do kbelíku hrníčkem na tkanici, stavbu domečku pro lesního skřítka, předávání balónku pomocí kelímku připevněném na tyčce, přenesení obruče bez použití rukou, stavění Ferdova puzzle, trefu na Ferdových barevných otvorů, dopravu míčku žlábkem, obrázek z přírodnin, sestavení nestvůry za daných kritérií, společná chůze na lyžích.

Ekologický týden byl podpořen finanční částkou 17.100,- Kč z rozpočtu Pardubického kraje prostřednictvím K.O.T.V.A., z. s. Zástupcům sdružení děkujeme za každoroční pomoc při získání finančních prostředků.

Právě vyšlo nové číslo školního časopisu “BRAVÍČKO”

V rámci projektu Zdravé školy se ve dnech 20. – 21. 6. 2023 uskutečnil dvoudenní sportovně-turistický pobyt žáků naší školy v rekreačním středisku Lorien vNekoři. První den si žáci zahráli dovednostní a kolektivní sportovní hry, projeli se na elektroloďkách po Pastvinské přehradě a příjemně se osvěžili v řece Divoké Orlici. Večer také zbyl čas na opečení buřtů. Druhý den se žáci zúčastnili exkurze do vodní elektrárny na přehradě, poté je čekala turistická procházka malebným zákoutím zvaným Údolíčko. Počasí nám opět přálo a vše jsme si moc užili! 

Ve čtvrtek 11.5. jsme se již tradičně zúčastnili Mezinárodních sportovních her v Lanškrouně. V letošním roce jsme se úspěšně umístili na předních místech. V kategorii mladších žákyň se na 3. místě umístila Pavlínka Ferencová, v kategorii mladších žáků se na 2. místě umístil Štefan Belko a na 1. místě Filip Vasiljev. Celkově se naše družstvo umístilo na druhém místě. Na hrách vládla pohodová atmosféra, žákům byla dána možnost si nechat pomalovat obličej a zatancovat si na diskotéce. Sportovní soutěžení se všem moc líbilo, nakonec jsme si zašli za takový úspěch do pizzerie.

  1. 4. jsme realizovali celoškolní projekt zaměřený na třídění odpadů. Projekt zahájili žáci školní družiny písničkou. Pak se žáci rozdělili do dvojic (starší a mladší žák), hledali po škole karty s otázkami, z odpovědí vyluštili tajenku. Pak v simulační hře třídili odpady. Ve třídě žáci zpracovali informace k třídění odpadů na flipchart, které prezentovali před ostatními. Nakonec si zahráli odpadové hry – pexeso, kvarteto, domino, skládačku. Projekt proběhl v rámci celoroční hry  Recyklohraní.

Naše škola je zapojena do celostátního programu Recyklohraní. V průběhu roku plníme úkoly s environmentálním zaměřením, zajišťujeme zpětný odběr použitého drobného elektrozařízení, baterií, mobilů, tonerů. Za rok 2022 jsme získali Osvědčení o přínosu pro ŽP, ve kterém je uvedeno, jaké množství odpadních baterií jsme odevzdali a jejich přepočet na množství druhotných surovin získaných recyklací.

Prezentujeme výrobky našich žáků v sousedním partnerském městě Miedzylesie

Pozvánka na velikonoční výstavu v Městské knihovně Králíky

Dnešní karnevalové odpoledne ve školní družině

V únoru máme téma “DOMÁCÍ MAZLÍČCI”, proto jsme si pro ně ušili polštářky.

Společně jsme oslavili svátek sv. Valentýna

Neustále se učíme správně třídit odpad, pokroky se dostavují.

Vyrobili jsme si originální tašky pomocí barviček na látku.

Tématem měsíce ledna byli DINOSAUŘI. Věnovali jsme se jim zábavnou i naučnou formou.

ZIMNÍ DEN V PŘÍRODĚ

Ve čtvrtek 2. února jsme pro děti uspořádali „Zimní den v přírodě“. Hned ráno jsme zašli do lesa a do krmelce u Myslivecké chaty jsme dali zvířátkům kaštany a jablíčka. Mnoho radosti jsme si užili při bobování, sáňkování a také při společném stavění sněhuláků. Bylo to studené, ale skvělé dopoledne!