Žáci

 1. Od žáků se při nástupu nevyžaduje čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 2. Při ranním příchodu do budovy je žákům změřena teplota, následně použijí dezinfekci. Myjí si ruce také před jídlem a vždy po použití WC. V případě, že má žák vyšší teplotu než 370C, není vpuštěn do budovy a je poslán zpět domů s vyrozuměním zákonného zástupce (popř. je umístěn do izolační místnosti a vyčkává na příchod zákonného zástupce).
 3. Zákaz vstupu do školy mají žáci se zvýšenou teplotou. Nemocného žáka, který má teplotu či respirační potíže, nesmějí rodiče poslat do školy.
 4. Jestliže žák školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné příznaky jako infekční onemocnění, prokáže třídnímu učiteli tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
 5. Žák, u kterého se během vyučování objeví příznaky virového onemocnění, je odveden do izolační místnosti, kde je pod dohledem pracovníka školy do doby, než si ho vyzvednou zákonní zástupci. Žák i zaměstnanec si ihned nasadí roušku. Zákonný zástupce bezprostředně informuje dětského lékaře.

Povinnosti zákonných zástupců

 1. V případě, že rodiče doprovázejí dítě do školy, předávají jej pověřenému pracovníkovi u vchodových dveří. Do školy vstupují pouze se souhlasem pracovníka, se kterým má jednání.
 2. V žádném případě do školy neposílají žáky, kteří vykazují příznaky nemoci (infekce dýchacích cest, zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu, malátnosti, …). Vždy zajistí lékařské ošetření žáka! (nutné pro omluvení absence žáka).
 3. Zajistí vyzvednutí žáka ze školy v případě, že žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19.
 4. Pokud je u žáka zjištěn koronavirus, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně řediteli školy na tel. č. 465631186. Ředitel školy kontaktuje KHS, která stanoví další opatření. O těchto opatřeních informuje ŘŠ zákonné zástupce a zřizovatele. 
 5. Cizím osobám je vstup do školy zakázán. V případě potřeby si domlouvají předem telefonické schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo jednání určí pracovník školy. Návštěvníci školy musejí na jednání přicházet v roušce. Bez předchozí domluvy není vstup do budovy cizím osobám povolen.                                                                                       

Výuka

 1. V případě, že se karanténa bude týkat jen omezeného počtu žáků – méně než 50% žáků, probíhá výuka prezenčním způsobem ve škole. Bude postupováno běžným způsobem, jako když žák během roku onemocní. Učitelé budou poskytovat nemocným žákům studijní podporu na dálku.
 2. V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % žáků třídy, bude výuka probíhat jak distančním (pro žáky doma), tak i prezenčním způsobem (pro přítomné žáky).
 3. V případě, že bude KHS nebo Ministerstvem zdravotnictví zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, budeme těmto žákům poskytovat vzdělání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se mohou případně vzdělávat dále prezenčním způsobem. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Přejeme žákům, zákonným zástupcům a přátelům školy klidný a úspěšný nový školní rok 2020/2021. Těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.